Kinga

Lubię tę szkołę, ponieważ są tu fajni nauczyciele. Często jeździmy na wycieczki. Mam tu super przyjaciół.

Kinga

( uczennica )

Other Testimonials

Szkoła syna jest przyjazna i bezpieczna. Panuje w niej rodzinna atmosfera. Nauczyciele mają dobry kontakt z uczniami, co ułatwia indywidualne podejścia do ucznia. Jest to nie tylko miejsce nauki, ale również rozwijania swoich zainteresowań - w szkole działają koła przedmiotowe oraz organizowane są różnego rodzaju akcje i konkursy.

Emilia

( rodzic )

Lubię moją szkołę, ponieważ poznałam tutaj wiele wspaniałych, życzliwych osób, dzięki którym każdy dzień jest wyjątkowy. Często wychodzimy na uczelnie, gdzie dokształcamy się i przyjemnie spędzamy czas. Nie można się tu nudzić.

Ola

( uczennica )

Lubię moją szkołę, ponieważ mamy bardzo dobre nauczanie i każdego dnia kiedy wychodzę ze szkoły mam głowę pełną różnych informacji. Atmosfera w szkole jest świetna. Ludzie są przemili. Mogę tu odnaleźć siebie.

Lenka

( uczennica )

Wybrałam tę szkołę, ponieważ uczą tutaj mili nauczyciele, którzy wspierają uczniów. Wybrałam klasę dwujęzyczną angielską, przede wszystkim po to, żeby móc lepiej porozumieć się w języku angielskim. Dzięki temu będę mogła łatwiej znaleźć pracę za granicą oraz dogadać się z obcokrajowcami. Cieszę się, że zmieniłam szkołę. Warto było!

Aleksandra

( uczennica )

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content