Kontakt

Dane kontaktowe

Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronowirusa kontakt z sekretariatem Szkoły pod nr telefonu 787 091 192 w godzinach 8:00-14:00

Bożena Macieszczuk
specjalista Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 7 
20-709 Lublin

(+48) 81 525 00 08

poczta@sp57.lublin.eu

/sp57lublin/SkrytkaESP

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 7:00 - 15:00

Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Przepisz kod

  captcha

  Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
  Skip to content