Pomoc materialna

stypendia szkolne

Stypendia szkolne – pomoc materialna

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Wnioskodawcą powinien być:
rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
bezrobocia,
niepełnosprawności,
ciężkiej lub długotrwałej choroby,
wielodzietności,
braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizmu lub narkomanii,
rodziny niepełnej,
zdarzenia losowego.
Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości w/w okoliczności.

Wnioskodawca wypełnia 

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce – jak załatwić sprawę w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
Wnioski PROSIMY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA 2020 r. w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

-za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2016.930-j.t.):
1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Do dochodu nie wlicza się:
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
zasiłku celowego;
pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów   o systemie oświaty;
wartości świadczenia w naturze;
świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2016.575).

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o:
koszty uzyskania przychodu,
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie  zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
(Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu).
Opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.

4. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł,

5. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
6. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.

7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kwoty:
dla osoby samotnie gospodarującej  701,00 zł,
dla rodziny 528,00 zł
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.


Czerwiec 2021
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Lip »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content