Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp57.lublin.eu/.

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 7 20-709 Lublin

tel/fax.: (+48) 81 525 00 08

e-mail: poczta@sp57.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • wysoki kontrast
 • skala szarości
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 24.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Skubiński

e-mail: poczta@sp57.lublin.eu

Telefon: (+48) 81 525 00 08

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


wrzesień 2023
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« sie   paź »

Archiwum

Skip to content