O nas

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

z oddziałami dwujęzycznymi 

Nowa, przyjazna szkoła podstawowa na bazie bardzo dobrego gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

Mamy znakomitą lokalizację (LSM) z dużym, komfortowym parkingiem dla rodziców oraz w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe.

Od 1 września 2017 r. przyjmujemy uczniów do klas I, IV i VII.

W naszej szkole prowadzimy oddziały dwujęzyczne angielskie (od klasy VII) oraz innowację pedagogiczną z ratownictwa przedmedycznego (B jak bezpieczeństwo).
Do klasy pierwszej przyjmujemy dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu (na wolne miejsca).
Jesteśmy kameralną szkołą, dzięki czemu żaden uczeń nie jest anonimowy.

Zapewniamy bezpieczeństwo i kładziemy duży nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży, m.in. poprzez profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe.

Proponujemy ciekawe programy wychowawcze i profilaktyczne.

Współpracujemy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, MDK „Pod akacją”.

* Realizujemy program oceniania kształtującego – przyjaznego, motywującego i wspierającego rozwój sposobu informowania o osiągnięciach dziecka (Program Szkoła Ucząca Się).

Lekcje odbywają się w godz. 7.30 - 15.30.

Świetlica czynna w godz. 6.30 – 16.30.

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy: bezpłatne zajęcia językowe, cyrkowe, artystyczne, sportowe.

Uczniowie mają możliwość korzystania z indywidualnych szafek.

Szybki i regularny kontakt z rodzicami zapewnia dziennik elektroniczny.

* Proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych: zajęcia rozwijające umiejętności - przedmiotowe, językowe, plastyczne, chór i zespół instrumentalny, pierwsza pomoc, letnie i zimowe obozy sportowe, zajęcia na basenie, SKS i inne zajęcia sportowe.

Efektywnie rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów.

Rozszerzony program nauki języka angielskiego oraz zajęcia z pierwszej pomocy już od pierwszej klasy.

Od klasy siódmej język hiszpański lub niemiecki.

Oprócz sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej posiadamy kompleks boisk ORLIK 2012.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content