Ramowy rozkład dnia w świetlicy

Ramowy rozkład dnia w świetlicy

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych. Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.

8.00 – 8.20 – Poranna gimnastyka, zabawy w kole, zabawy muzyczne.

8.20 – 11.00 – Przekazanie dzieci wychowawcom poszczególnych klas. Zajęcia dydaktyczne zgodnie z tematyką tygodnia, prace plastyczno-techniczne, przygotowania dzieci do konkursów.

11.00 – 14.00 – Wyjście dzieci na obiad do stołówki szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy. Relaksacja, słuchanie audiobooków lub opowiadań czytanych przez nauczyciela, bajki terapeutyczne, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 15.00 – Zajęcia dydaktyczne zgodnie z tematyką tygodnia, prace plastyczno - techniczne, przygotowania dzieci do konkursów. Odrabianie prac domowych w atmosferze ciszy.

15.00 – 16.00 – Zabawy integrujące grupę, zabawy sportowe, pobyt dzieci w sali komputerowej/salce gimnastycznej lub na świeżym powietrzu.

16.00 – 17.00 – Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne dzieci oraz rozchodzenie się dzieci do domów.


marzec 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« lut   kwi »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content