Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 57
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły,
w której realizuje się zadania wychowawcze i kształcące
dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

Zadania świetlicy

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy społeczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru, takich jak: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
 8. Prowadzenie działań profilaktycznych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulaminy świetlicy szkolnej.
 2. Kodeks Świetlika.
 3. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

Założenia organizacyjne

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka (karty zgłoszeń), rozpatrzonego przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 17:00.
 4. Świetlica realizuje roczny plan pracy opiekuńczo– wychowawczej.
 5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. W świetlicy uczniowie mają również możliwość odrabiania lekcji.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu (sala komputerowa, sala gimnastyczna, biblioteka) lub na boisku szkolnym, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
 7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz kodeksu świetlika.
 8. Wychowawcy świetlicy zamieszczają bieżące informacje dotyczące pracy świetlicy w zakładce „Świetlica” na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej

 1. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się.
 2. Po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy uczeń może samodzielnie wyjść do toalety.
 3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 5. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców lub inne osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.
 6. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły oraz pedagog, w szczególnych przypadkach policja.
 7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy, również po zajęciach dodatkowych.
 8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka ze świetlicy oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia „wyprawki świetlicowej” wskazanej przez wychowawców świetlicy.
 10. Wychowawcy świetlicy współpracują podczas pracy z dziećmi z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
 11. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 12. Na terenie świetlicy spożywanie posiłków/napojów odbywa się wyłącznie przy stoliku.
 13. Ze względu na kształcenie pozytywnych nawyków żywieniowych naszych uczniów na terenie świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia i spożywania napojów gazowanych oraz niezdrowych przekąsek (np. chipsy, lizaki, twarde landrynki i cukierki).
 14. W świetlicy obowiązuje przez cały rok zmiana obuwia.
 15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 16. Jeżeli w ciągu trwania roku szkolnego rodzice/opiekunowie zdecydują się zrezygnować z uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.


kwiecień 2023
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mar   maj »

Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin. numer telefonu: (81) 525 00 08).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp57@iod.lublin.eu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik VulcanRekrutacjaŚwietlicaPlan lekcjiMOL - Katalog Online
Skip to content