Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe – pierwsze półrocze rok szkolny 2022/2023

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

NAZWA ZAJĘĆ

ILOŚĆ UCZNIÓW

FORMA

CELE

WNIOSKI

Edukacja wczesnoszkolna Marta Chitrosz Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego i matematyki 5 W szkole Wyrównanie braków:

- liczenie w zakresie 100

- rozwiazywanie zadań tekstowych

- odczytywanie godzin na zegarze

-posługiwanie się kalendarzem

-czytanie ze zrozumieniem

-pisanie, układanie zdań

-Zajęcia pomagają uczniom uzupełnić wiedzę i utrwalić zdobyte umiejętności

- uczniowie nie uczęszczają regularnie na zajęcia dlatego w przyszłym semestrze łączę zajęcia z matematyki i języka polskiego

Małgorzata Sieńko-Szczerba Zajęcia wspomagające i wyrównujące wiedzę ,, Ćwiczę, doskonalę, osiągam sukces" Klasa 1c  Raz w tygodniu,

Zajęcia stacjonarne

-wspieranie uczniów mających trudności w nauce
-opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności z czytania, pisania, rozwiązywania zadań z treścią
Kontynuacja zajęć
Karolina Szajewska Ćwiczenie czyni mistrza – zajęcia uzupełniające Klasa 2b W szkole -wspieranie uczniów mających trudności w nauce
-uzupełnianie braków spowodowane nieobecnościami bądź wolniejszym tempem pracy na lekcji
-podnoszenie umiejętności skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu
-podniesienie tempa pracy na lekcji
-praca nad motoryką małą uczniów
Zajęcia należy kontynuować w II semestrze roku szkolnego
Monika Sikora

 Zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych „Wiem, umiem, potrafię”

6 Uczniowie klas 1 - rozwijanie pasji matematycznych oraz przygotowanie dzieci do rozwiązywania trudniejszych zadań (szczególnie z treścią i z geometrii) do różnych konkursów szkolnych Kontynuacja zajęć.

Duże zainteresowanie uczniów.

Język hiszpański

Katarzyna Kordowska

zajęcia rozwijające i przygotowanie do Olimpiady

3 zajęcia stacjonarne / online zajęcia są prowadzone jako forma poszerzania wiedzy uczniów z a równo gramatycznej, komunikacyjnej oraz kulturalnej z języka hiszpańskiego i kultury krajów hiszpańskojęzycznych  duży postęp uczniów i dalsza praca z uczniem zdolnym
Geografia

Iwona Szczęch

Koło geograficzne

2 Stacjonarnie / zdalnie

1-2 razy w tygodniu

rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do olimpiady przedmiotowej z geografii 1 uczennica z klasy 8b przeszła do II etapu olimpiady z geografii
Biologia

Anna Wójtowicz

 

kółko biologiczne – zajęcia wyrównujące wiedzę z biologii

Od 2 do 10 uczniów Stacjonarnie / zdalnie rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą biologiczną,
czynny udział w konkursach przyrodniczych,
nadal rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania w rozwiązywaniu zadań biologicznych
rozwijać kompetencje kluczowe w oparciu o nauki przyrodnicze
Matematyka

Joanna Wierchoła

Spotkanie z Królową Nauk” -Zajęcia wyrównujące wiedzę dla klas 4-8

zmienna od 6 do 16
zajęcia stacjonarne pomoc uczniom mającym trudności w nauce matematyki, przygotowanie do egzaminu 8 klas W zajęciach biorą udział dzieci, które chcą się nauczyć. Efekt- mają 5 i na koniec semestru, a przede wszystkim mają wiedzę i umiejętności
Pedagog Agnieszka Fariaszewska

Terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

15 Stacjonarnie w szkole

 

WNIOSKI:

Ilość zajęć dodatkowych w tym semestrze jest mniejsza niż poprzednich roku szkolnym.

Zajęcia dodatkowe w tym półroczu były różnorodne – wyrównawcze/uzupełniające wiedzę, rozwijające/wspierające uczniów zdolnych.

Najwięcej zajęć dodatkowych odbyło się na poziomie 1-3.

Większość nauczycieli prowadzających zajęcia odnotowała pozytywny wpływ zajęć na poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyraziła chęć kontynuacji tychże zajęć w drugim semestrze.


Skip to content